Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Pevné disky - 4 kusy Elektronický kontraktačný systém 25.05.2017 18.05.2017
Monitory 24“ Philips 243V5QSBA alebo ekvivalent Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
Farebné tonery do laserových tlačiarní (41 ks) Elektronický kontraktačný systém 24.05.2017 18.05.2017
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ Sibírska, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2017 17.05.2017
Odstraňovanie a zneškodňovanie materiálu s obsahom nebezpečných azbestových vlákien v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. 19331, k. ú. Vinohrady Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.06.2017 17.05.2017
Počítačové komponenty Elektronický kontraktačný systém 22.05.2017 16.05.2017
Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II.ETAPA Podlimitná zákazka 12.06.2017 16.05.2017
Aktualizácia projektovej dokumentácie - Zóny Regulovaného parkovania Rokovacie konanie 05.06.2017 16.05.2017
Poskytnutie sociálnej služby - nepravidelná autobusová preprava pre seniorov MČ BANM na obdobie od 6/2017 do 6/2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.05.2017 15.05.2017
Ozvučenie kultúrnych a športových podujatí MČ BNM v roku 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.05.2017 02.05.2017
Zábavné atrakcie pre potreby mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.05.2017 02.05.2017
Tlač mesačníka Hlas Nového Mesta (Polygrafické služby) na rok 2017 - 2018 Elektronický kontraktačný systém 05.05.2017 28.04.2017
Rekonštrukcia plynovej prípojky a vnútorných rozvodov plynu pre Materskú škôlku Šuňavcová 13, Bratislava Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 09.05.2017 21.04.2017
Projektová dokumentácia pre územné konanie o stavebnom uzávere v lokalite Horná Mlynská dolina Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.05.2017 18.04.2017
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby 2017 - 2018 Elektronický kontraktačný systém 19.04.2017 10.04.2017
Znalecký posudok /Odborné posúdenie vád a porúch zhotovovaného diela v objekte MŠ na ul. Jeseniovej 61 Bratislava, vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 19.04.2017 05.04.2017
Zabezpečenie výkonu deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie v objektoch Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2017 03.04.2017
Servis a oprava flotily služobných motorových vozidiel Elektronický kontraktačný systém 07.04.2017 03.04.2017
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov a suchovodov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2017 29.03.2017
Výkon stavebno–technického dozoru pri realizácii stavby Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova 54 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.04.2017 29.03.2017
Polygrafické služby súvisiace s vydávaním mesačníka - 10 vydaní /máj 2017 - apríl 2018/ v mesačnom náklade 23 200 kusov Elektronický kontraktačný systém 27.03.2017 20.03.2017
Projekt – Procyklistické riešenie verejného priestoru Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.03.2017 14.03.2017
Zabezpečenie dodávky potravín pre detské jasle na obdobie od 01.04.2017 do 31.03.2018 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.03.2017 10.03.2017
Tlačiarne a tonery pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.03.2017 10.03.2017
Dodanie čiernych originálnych, alternatívnych alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení pre potreby úradu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 17.03.2017 10.03.2017
Opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Podlimitná zákazka 11.04.2017 08.03.2017
Rekonštrukcia nadchodu pri Palme (Račianska – Podniková), zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie Podlimitná zákazka 23.03.2017 07.03.2017
Kvety (karafiáty ruže) pre potreby MČ BANM na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.03.2017 02.03.2017
Zabezpečenie interiérového vybavenia DC Športová 1, po rekonštrukcii - nábytok Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 02.03.2017 23.02.2017
Zdravotná služba pre potreby kultúrnych a športových podujatí MČ BANM na rok 2017 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 01.03.2017 23.02.2017
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »