5779/2022/VED/GERJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BPS Audit, s.r.o.
 • IČO: 51985373
 • Adresa:Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:7 020,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5779/2022/VED/GERJ
 • Predmet: Mimoriadny audit v obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, Bratislava 831 03
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie Mimoriadneho auditu v obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, Bratislava 831 03, so zameraním na:
  - overenie všetkých zákonných požiadaviek podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, či účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii NPS s. r. o.,
  - zhodnotenie oprávnenosti (zmluvný základ, efektívnosť a pod.) nákladov NPS s. r. o. za celé hodnotené obdobie,
  - posúdenie dodržiavania zákonných povinností (pri zamestnávaní, daňové povinnosti a iné) NPS s. r. o. za celé hodnotené obdobie,
  - posúdenie rizík skresľovania hospodárskych výsledkov, alebo inej nekalej činnosti v NPS s. r. o,
  - iné skutočnosti, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na hospodárenie NPS, s. r. o..
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.04.2022 pdf - 437.44 kB
Návrh Zmluvy o zabezpečení mimoriadneho au… 11.04.2022 pdf - 567.11 kB
Príloha č. 2_Návrh na plnenie - Najnižšia … 11.04.2022 docx - 12.39 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 23.05.2022 pdf - 529.19 kB
Tlačiť