Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby, Pilotný projekt parkovacej politiky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.06.2020 17.06.2020
Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 23.06.2020 16.06.2020
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Osadná Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 22.06.2020 12.06.2020
Oprava chodníkov v správe MČ BA NM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 16.06.2020 09.06.2020
Rekonštrukcia kanalizácie a ZTI na ZŠ Kalinčiaková Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 28.05.2020 21.05.2020
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému Voľnočasového priestoru JAMA a povýsadbové ošetrenia rastlín Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2020 20.05.2020
Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému jazera Voľnočasového priestoru JAMA vrátane vytvorenia jeho celého biotopu Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.05.2020 20.05.2020
Zabezpečenie počítačových komponentov pre potreby Miestneho úradu BANM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.05.2020 15.05.2020
Územný plán zóny Koliba - Stráže 2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.05.2020 05.05.2020
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina - práce odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 12.05.2020 30.04.2020
Odstránenie vád – servisný objekt II.A etapa horná stavba - Voľnočasový priestor JAMA Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 18.05.2020 29.04.2020
Tonery (202004) originálne, ekvivalentné alebo repasované Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 29.04.2020 22.04.2020
ZŠ a MŠ Cádrova – vzduchotechnické zariadenia a stavebné práce v objekte jedálne Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 30.04.2020 21.04.2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Odstránenie stavby Snežienka" Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.05.2020 21.04.2020
Prekládka VN-22kV a prípojka NN pre výstavbu novej MŠ Teplická Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 06.05.2020 21.04.2020
Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 24.04.2020 20.04.2020
Zabezpečenie dezinfekčného postreku na likvidáciu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov v objektoch vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.04.2020 01.04.2020
Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 05.03.2020 28.02.2020
Ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia Galakoncertu úcty k starším a Galakoncertu MDŽ (2020) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 03.03.2020 27.02.2020
Stravovacie poukážky pre zamestnancov MČ BA-NM v hodnote 4 Eur na rok 2020 Elektronický kontraktačný systém 04.03.2020 25.02.2020
Dodanie a prenájom samostatne stojacich MFZ a tlačové služby pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 25.02.2020 19.02.2020
Poskytnutie služieb na zabezpečenie možnosti platby formou SMS za dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne s plateným státím – Pilotná zóna Tehelné pole a Belehradská - MČ BA-Nové Mesto Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 26.02.2020 17.02.2020
Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 21.02.2020 14.02.2020
Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe a vlastníctve mestskej časti BA – NM (na rok 2020/2021) Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.02.2020 06.02.2020
Pohrebné služby na výkon sociálnych pohrebov pre MČ Bratislava – Nové Mesto 2020/2021 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 10.02.2020 05.02.2020
Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BNM Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 13.02.2020 05.02.2020
Obstaranie stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľky volebných okrskov a štáb na voľby do NRSR - 29.02.2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.02.2020 03.02.2020
Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2020 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.. 07.02.2020 03.02.2020