2971/2022/VED/HOMJ

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DRYADA GARDEN s.r.o.
 • IČO: 46475869
 • Adresa:Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
 • Celková suma:52 273,92 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2971/2022/VED/HOMJ
 • Predmet: Nákup, výsadba a údržba drevín v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2023
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie výsadby 56 ks drevín, ktoré zahŕňa dodanie stromov druhovo špecifikovaných v Prílohe č. 1 a vykonanie prác a/alebo činností spojených s výsadbou podľa prílohy č. 2 a následnou údržbou drevín podľa prílohy č. 3, vrátane zabezpečenia všetkého rastlinného materiálu, zabezpečenia hnojenia drevín, zabezpečenia ochranného náteru drevín, zalievania drevín, overenia inžinierskych sietí pred výsadbou a pod.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena (špecifikácia drevín) s DPH: 25 454,40 €
  Celková cena (náklady na výsadbu 56 ks stromov) s DPH: 13 083,84 €
  Celková cena (náklady na údržbu 56 ks stromov – 2 roky) s DPH: 13 735,68 €
  Celková cena zákazky s DPH: 52 273,92 €
 • Dátum zverejnenia:09.02.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.02.2022 pdf - 459.8 kB
Návrh Rámcovej zmluvy o dielo 09.02.2022 pdf - 513.94 kB
Príloha č.1 k Zmluve – Špecifikácia drevín 09.02.2022 docx - 15.14 kB
Príloha č.2 k Zmluve – Cenová ponuka na vý… 09.02.2022 docx - 14.55 kB
Príloha č.3 k Zmluve – Celoročné náklady n… 09.02.2022 docx - 14.6 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.03.2022 pdf - 494.82 kB
Tlačiť