8492/2021/VED/JOMP

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8492/2021/VED/JOMP
 • Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov mestskej časti Bratislava Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov s trvalým pobytom v územnom obvode MČ, ktorí budú využívať stravovanie ako podpornú sociálnu službu poskytovanú MČ a spôsobom dohodnutým na základe Rámcovej dohody na zabezpečenie stravy, s povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príprava obedov v počte cca 180 – 220 obedov denne pre seniorov MČ BNM formou samostatných denných objednávok stravníkov – seniorov MČ BNM podľa noriem závodného stravovania, t.j. 300 až 350 g podľa jednotlivých druhov príloh. Predpokladané množstvo je 3003 obedov mesačne. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 Rámcová dohoda na zabezpečenie stravy.
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.07.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.08.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.07.2021 pdf - 496.79 kB
Tlačiť