HOMJ/10453/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JTB s.r.o.
 • IČO: 45351911
 • Adresa:Mlynská 834, 034 95 Likavka
 • Celková suma:7,19 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10453/2019
 • Predmet: Zabezpečenie výkonu odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení – bleskozvodu, elektrickej inštalácie a elektrických spotrebičov v bytových a nebytových priestoroch v správe a vlastníctve mestskej časti Bratislava Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena s DPH: 7,19 €
  (Súčet jednot. cien za: revízia bleskozvod - 1 zvod, revízia el. inštalácie nebytový priestor – 1 vývod, revízia el. inštalácie bytový priestor – 1 vývod, revízia el. spotrebič/náradie – 1 kus)
 • Dátum zverejnenia:03.10.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.10.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.10.2019 pdf - 73.06 kB
Zoznam bytových a nebytových priestorov 03.10.2019 pdf - 106.47 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11.10.2019 pdf - 95.98 kB
Tlačiť