HOMJ/10738/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ALFA 04 a.s.
 • IČO: 35889853
 • Adresa:Jašíková 1, 821 03 Bratislava
 • Celková suma:5 244,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10738/2016
 • Predmet: Projektový zámer vybudovania mestského cyklistického okruhu 05
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie projektového zámeru pre hlavný cyklistický okruh 05 v rámci riešeného územia. Vymedzenie riešeného územia sú Jaskový rad, Pražská a Opavská ulica s priľahlými pozemkami medzi ulicami Žabotová a Limbová.
  Projektový zámer vypracuje spojitú cyklotrasu medzi ulicami Žabotová a Limbová cez ulice Jaskov rad, Pražská a Opavská ulica. Projektový zámer určí podmienky vybudovania cyklotrasy z dopravného, stavebného ako aj majetkového a správcovského hľadiska spolu s jej umiestnením a vedením. Dokumentácia bude obsahovať návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia, výkaz výmer a cenovú kalkuláciu. Dokumentácia bude obsahovať návrh stavebných zásahov, výkaz výmer a cenovú kalkuláciu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Vzhľadom na predmet zákazky doporučujeme individuálnu obhliadku na mieste plánovaného cyklistického okruhu
 • Dátum zverejnenia:28.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.11.2016 pdf - 63.3 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 02.12.2016 pdf - 63.99 kB
[category]
Objednávka 09.12.2016 pdf - 425.93 kB
Tlačiť