HOMJ/10827/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: BYTOS spol. s r.o.
 • IČO: 17314364
 • Adresa:Budovateľská 19, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:14 853,31 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10827/2017
 • Predmet: ZŠ a MŠ Sibírska – úprava ústredného kúrenia
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia úprava/opravy ústredného kúrenia v priestoroch ZŠ a MŠ Sibírska v zmysle predloženého výkazu výmer. Pri príprave súťažnej ponuky je potrebné počítať s plnou prevádzkou v ZŠaMŠ Sibírska, čo musí byť v plnej miere zohľadnené v cenovej ponuke a časovom pláne.
  Práce budú musieť byť realizované tak, aby po dokončení bolo UK plne funkčné a riadne uvedené
  do prevádzky. Nakoľko sa práce budú vykonávať v priestoroch ZŠ a MŠ Sibírska, je nutné sa riadiť
  pokynmi vedenia a poriadkom v ZŠ a MŠ Sibírska.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.11.2017 pdf - 74.44 kB
Príloha č. 1 - výkaz výmer 20.11.2017 pdf - 29.91 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.11.2017 pdf - 87.02 kB
Tlačiť