HOMJ/11313/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: PLAAN s.r.o. Ing. arch. Rudolf Benček
 • IČO: 45632928
 • Adresa:Turnianska 4, 851 07 Bratislava
 • Celková suma:2 880,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11313/2016
 • Predmet: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti – nový objekt MŠ Teplická
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti na novú budovu materskej školy v areáli
  jestvujúcej škôlky na Teplickej ul. č. 5, kat. ú. Nové Mesto, parc. č. 12142/250.
  Štúdia bude slúžiť ako podklad pre zhotovenie projektovej dokumentácie a preverenie zámeru
  investora zrealizovať stavbu z finančného a technického hľadiska. V budove škôlky je potrebné
  vybudovať 4 triedy pre 25 detí, k tomu príslušné množstvo ostatných priestorov:, šatne, toalety pre
  deti, zázemie pre učiteľov a vedenie škôlky, jedáleň a prípravovňu dovezenej stravy, parkoviská,
  areálové vybavenie. Predpokladaný počet personálu je 12 osôb. Budovu je možné postaviť ako
  dvoj podlažnú.
  Predpokladaný náklad na realizáciu stavby by mal predstavovať 650 000 Eur. Súčasťou štúdie budú
  stavebno – technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre
  deti a oplotenia. Štúdia je zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, je v súlade
  so štátnym vzdelávacím programom. Budova je kategorizovaná podľa vyhlášky MDVRR SR č.
  364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – budovy škôl a školských zariadení.
  V štúdií bude zohľadnený zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/. Materská
  škôlka bude zaradená do siete škôl predškolských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.
  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.,
  v súlade s vyhláškou Ministerstva Zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.11.2016 pdf - 66.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.12.2016 pdf - 60.71 kB
[category]
Objednávka 20.12.2016 pdf - 435.77 kB
Tlačiť