HOMJ/11317/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: M. CUP PRODUCTION s.r.o.
 • IČO: 47065125
 • Adresa:Na pažití 14, 900 21 Svätý Jur
 • Celková suma:84 069,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11317/2019
 • Predmet: Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je revitalizácia oddychovej zóny s umiestnením mobiliáru, úpravou povrchu existujúceho ihriska, úpravou existujúcej výsadby a návrh nových mlátových chodníkov, ktoré budú plne zodpovedať potrebám užívateľov a návštevníkov stavby.
  Predpokladaná hodnota zákazky na stavebné práce, dodanie tovaru, poskytnutie služby s názvom ,,Revitalizácia športoviska na Jelšovej ulici,, je určená na základe rozpočtu vypracovanej projektovej dokumentácie Ing. arch. Štefanom Starinským.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.11.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.11.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.11.2019 pdf - 75.17 kB
Výkaz výmer 11.11.2019 pdf - 49.24 kB
Zmluva o dielo 11.11.2019 pdf - 154.19 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.11.2019 pdf - 87.23 kB
Tlačiť