HOMJ/11446/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:34 738,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11446/2018
 • Predmet: Elektroinštalačné práce v objekte spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ulici č.30 v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je výkon elektroinštalačných prác v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objekte spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ulici č.30 v Bratislave. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve verejného obstarávateľa. Technická špecifikácia predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je sfunkčnenie elektrických rozvodov a rozvádzačov v objekte Vernosť tak, aby bolo možné vyhotoviť revíznu správu s následným bezpečným užívaním objektu, vrátane projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie.
  Minimálny rozsah požadovaných prác:
  • vykonanie opráv na vnútorných elektroinštalačných rozvodoch t.j. opravy, prípadné výmeny elektrických káblov, vypínačov, zásuviek a svietidiel všetkého druhu,
  • výmena žiaroviek, výbojok i vo väčších výškach ako 3 m,
  • pripájanie a odpájanie elektrických zariadení v objekte podľa požiadavky verejného obstarávateľa,
  • výmena ističov, poistiek v jednotlivých rozvádzačoch,
  • označovanie prívodov a vývodov svoriek rozvádzačov štítkami v súlade s platnou normou,
  • po odsúhlasení verejným obstarávateľom odpájanie nevyhovujúcich elektrických rozvodov v jednotlivých rozvádzačoch,
  • odstránenie vodičov – káblov z rozvádzačov, ktoré už nie sú súčasťou inštalácie,
  • čistenie rozvádzačov, označenie rozvádzačov, vrátane doplnenia dokumentácie ich zapojenia, resp., výmena rozvádzačov za nové,
  • opravy krytov rozvádzačov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Dôrazne doporučujeme obhliadku na tvári predmetného miesta
 • Dátum zverejnenia:14.12.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.12.2018 pdf - 89.23 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.12.2018 pdf - 87.42 kB
Tlačiť