HOMJ/2881/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: STRÍŽ LADISLAV – pohrebná služba
 • IČO: 34332197
 • Adresa:Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:985,17 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2881/2020/IVO
 • Predmet: Pohrebné služby na výkon sociálnych pohrebov pre MČ Bratislava – Nové Mesto 2020/2021
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie pohrebných služieb na výkon sociálnych pohrebov a kremácií pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto.
  Žiadame naceniť nasledovné služby:
  • sociálny pohreb bez obradu pre dieťa
  • sociálny pohreb bez obradu pre dospelého
  • kremácia dieťaťa bez obradu
  • kremácia dospelého bez obradu
  Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s riadnym vykonávaním sociálneho pohrebu a kremácie, prevozu zosnulého, zakúpenie rakvy/urny, označenie hrobu, nájomné za hrobové miesto a pod.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Sociálny pohreb bez obradu pre dieťa Celková cena s DPH: 296,91 €
  Sociálny pohreb bez obradu pre dospelého Celková cena s DPH: 317,08 €
  Kremácia dieťaťa bez obradu Celková cena s DPH: 158,61 €
  Kremácia dospelého bez obradu Celková cena s DPH: 212,57 €
  SPOLU všetky položky: 985,17 €
 • Dátum zverejnenia:05.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.02.2020 pdf - 74.96 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.02.2020 pdf - 72.44 kB
Tlačiť