HOMJ/3417/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. MARCEL ŠMOTLÁK PhD.
 • IČO: 915371
 • Adresa:Antona Floreka 1B, 841 06 Bratislava
 • Celková suma:6 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3417/2020
 • Predmet: Vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie znaleckých posudkov/odborných stanovísk znalcom (osobou zapísanou v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, odvetvie 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľnosti) v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ‚‚zákon o znalcoch"), v zmysle Vyhlášky č. MS SR číslo 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon číslo 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v zmysle Vyhlášky MS SR číslo 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, a to na základe osobitných písomností objednávok verejného obstarávateľa.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.02.2020 pdf - 77.23 kB
Podklad pre cenovú ponuku 14.02.2020 xls - 21 kB
Návrh Rámcovej zmluvy 14.02.2020 pdf - 65.57 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.02.2020 pdf - 69.48 kB
Tlačiť