HOMJ/3483/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ONE s.r.o.
 • IČO: 44412223
 • Adresa:Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava
 • Celková suma:13 685,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3483/2018
 • Predmet: Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2018
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie tlačiarenských služieb pre potreby Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto na rok 2018. Víťazom sa stane ten, kto predloží najmenší súčet položiek, vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním služby, vrátane dopravy.
  Dodanie tlačových materiálov do lehoty 72 hodín.
  Tlačiarenské práce sa budú vykonávať na základe čiastkových písomných objednávok verejného
  obstarávateľa až do vyčerpania finančných prostriedkov.
  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať aj jednotlivé položky samostatne, podľa sumy,
  ktorá bola nacenená uchádzačom.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva 22.02.2018 pdf - 77.41 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.02.2018 pdf - 87.14 kB
Tlačiť