HOMJ/3778/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Dušan Považan
 • IČO: 45904162
 • Adresa:Slobody 305/39, 901 03 Turčianske Teplice
 • Celková suma:18,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3778/2019
 • Predmet: Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín
 • Opis predmetu zákazky:Opis predmetu zákazky:
  Predmetom zákazky je vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov
  drevín v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na základe jednotlivých objednávok.
  Každý posudok musí pozostávať z:
  A. Dendrologická časť posudku
  inventarizácie drevín na vybranom území, ktorá bude obsahovať najmä údaje o určení rodu,
  druhu, príp. varianty drevín, sadovníckej hodnote, výške stromu a obvode kmeňa stromu
  vo výške 130 cm nad zemou, pri kre údaje o výške, rozlohe v m2.
  B. Fytopatologická časť posudku
  diagnostika súčasného zdravotného a kondičného stavu drevín zdokumentovaná fotografiami,
  určenie biomechanickej stability, stupňa poškodenia, predpokladanej životnosti a stavu
  bezpečnosti – vrátane návrhu opatrení na ozdravenie drevín, zaistenie prevádzkovej
  bezpečnosti, stability, resp. v odôvodnených prípadoch, odporučenie na výrub.
  C. Zakreslenia vyhodnocovaných drevín do situačnej mapy
  D. V prípade požiadavky objednávateľa – bude súčasťou posudku aj digitálne zameranie
  drevín ( polohopisné s GPS súradnicami) vo formáte PDF, DWG na nosičoch CD.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena s DPH: 15,00 € (1 kus posudzovanej dreviny, bez ohľadu na obvod kmeňa, vrátane obhliadky, vyhotovenie posudku, zakreslenia do situačnej mapy, dopravy a prípadných iných nákladov)
  Cena s DPH: 3,00 € (1 kus dreviny, digitálne zameranie, výstup vo formáte PDF, DWG na nosiči CD)
  Celková cena za 1 kus posudzovanej dreviny s DPH: 18,00 €
  (Uchádzač nie je platcom DPH)
 • Dátum zverejnenia:08.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.02.2019 pdf - 102.96 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 05.03.2019 pdf - 89.3 kB
Tlačiť