HOMJ/4815/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MAPA SLOVAKIA DIGITAL s.r.o.
 • IČO: 45325600
 • Adresa:Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:6,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4815/2021/IVO
 • Predmet: Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 59, 60, 61, 65, 66, 70,71, 72, 73, 74 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu „Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 59, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“. Účelom dokumentu je zmapovanie a zhodnotenie zdravotného stavu drevín vo verejnej zeleni vo vybraných lokalitách. Cieľom je inventarizácia stromov a kríkový skupín (ďalej len „dreviny“) v určených vymedzených urbanistických obvodoch, vo verejnej i v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Mestská časť má k dispozícií digitálnu technickú mapu hl. mesta Bratislavy a bodovú vrstvu drevín vo formáte shp, ESRI GDB ( ďalej len „bodová vrstva“) z predchádzajúceho passportu v lokalite Kuchajda, park Rešetková - Osadná a park Hálkova.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena (súčet jednotkových cien) s DPH: 6,60 €
  (Komplexné zhodnotenie existujúcich stromov podľa požadovaných atribútov s DPH: 2,40 €)
  (Komplexné zhodnotenie neexistujúcich (nových stromov) a kríkových skupín podľa požadovaných atribútov s DPH: 4,20 €)
 • Dátum zverejnenia:12.04.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.04.2021 pdf - 655.06 kB
Zmluva o dielo 12.04.2021 pdf - 462.49 kB
Urbanistické obvody 12.04.2021 jpg - 525.7 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 29.04.2021 pdf - 531.94 kB
Tlačiť