HOMJ/4991/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MILAN HRABINSKÝ - DEMI
 • IČO: 17398444
 • Adresa:Rozvodná 19, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:5 800,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4991/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie dezinfekčného postreku na likvidáciu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov v objektoch vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Bratislava Nové Mesto,
 • Opis predmetu zákazky:Špecifikácia predmetu zákazky:
  A. Predpokladaná výmera plochy dezinfekčného postreku: 20 000 m2,
  B. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti miesta vykonávaných prác,
  C. Pri výbere vhodného prípravku je treba zohľadniť miesto poskytnutia služby,
  D. Všetky použité prípravky musia byť chválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, musia spĺňať všetky príslušné zdravotné a technické predpisy stanovené pre dané prípravky,
  E. Požadovaná služba bude poskytnutá podľa potreby na základe čiastkových objednávok verejného objednávateľa,
  F. Služba musí byť uskutočnená do 3 pracovných dní odo dňa telefonického alebo e-mailovej objednávky,
  G. Dodávateľ predloží objednávateľovi kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zákazky,
  H. Po každom zásahu sa spíše protokol o vykonaní prác, kde sú uvedené údaje o dodávateľovi, objednávateľovi, termín zásahu, typ použitého prípravku, jeho koncentrácia, veľkosť plochy, na ktorom sa vykonala služba a mená zodpovedných pracovníkov.
  Miesto dodania predmetu zákazky: objekty vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Bratislava Nové Mesto ( príloha – zoznam objektov)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena zákazky (za 1m2 priestoru) s DPH: 0,29 €
  Celková cena zákazky (za 20 000m2 priestoru) s DPH: 5 800,00 €
  Uchádzač nie je platcom DPH
 • Dátum zverejnenia:01.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 01.04.2020 pdf - 136.59 kB
Zoznam objektov 01.04.2020 pdf - 473.24 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.04.2020 pdf - 139.6 kB
Tlačiť