HOMJ/5437/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MB TECH s.r.o.
 • IČO: 45425124
 • Adresa:Jégeho 16, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:49 900,06 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5437/2020/IVO
 • Predmet: ZŠ a MŠ Cádrova – vzduchotechnické zariadenia a stavebné práce v objekte jedálne
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia vetrania školskej kuchyne v zmysle projektovej dokumentácie. Realizácia pozostáva z dodania a inštalácie zariadení na odsávanie znehodnoteného vzduchu, nadbytočného tepla a výparov z varných centier do vonkajších priestorov. Zariadeniami je nutné priviesť čerstvý vzduch do priestoru kuchyne, ako aj pridružených skladov. Kapacita existujúcej elektrickej siete a prípojky je limitovaná na 5,5 kW elektrického príkonu na chod vetracích zariadení, z tohto dôvodu je projekt rozdelený do dvoch etáp. Zákazka sa týka výhradne 1.etapy, ktorá rieši realizáciu kompletného systému vetrania kuchyne spolu s potrubiami, odsávacími zákrytmi – digestormi, koncovými a regulačnými prvkami.
  Súčasťou opisu predmetu zákazky je projektová dokumentácia a výkaz výmer, ktoré sú uložené na linku na stiahnutie:
  https://ulozto.sk/file/TpmD9SgsWl5Lpd-vykaz-vymer-zs-cadrova-vzduchotechnicke-zariadenie-zip
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 21.04.2020 pdf - 140.88 kB
Návrh Zmluvy o dielo 21.04.2020 pdf - 313.93 kB
Link na stiahnutie 21.04.2020 doc - 26 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 06.05.2020 pdf - 181.59 kB
Tlačiť