HOMJ/5473/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. František Tököly – APIP Bratislava
 • IČO: 11806117
 • Adresa:Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava
 • Celková suma:7 902,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5473/2020/IVO
 • Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Odstránenie stavby Snežienka"
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie „Odstránenie stavby Snežienka“.
  Budova Snežienky je v dezolátnom stave, chýbajú kompletne výplne otvorov, sú zdevastované murované konštrukcie nosné aj nenosné, sú silne narušené železobetónové konštrukcie, obnažená skorodovaná nosná výstuž, skorodované prvky oceľových stĺpov a väzníkov. Stavba nespĺňa návrhové kritéria konštrukcie na odolnosť, používateľnosť a trvanlivosť. Požiadavkou je návrh riešenia odstránenia budovy, aby sa zachovala prevádzka lanovej dráhy a bezpečný pohyb návštevníkov lesoparku v okolí predmetných objektov. Technické a ekonomické riešenie oddelenia objektu Snežienky od stanice lanovej dráhy v mieste dilatácie. V projektovej dokumentácií je potrebné rátať so skutočnosťou, že stavba sa nachádza v CHKO- Malé Karpaty 2.st. ochrany a zasahuje do ochranného pásma kult. pamiatok Hornej Mlynskej doline v Bratislave, pričom v blízkosti objektu sa nachádza Územie európskeho významu SKUEV0388 Vydrica, ako aj zapracovať všetky požiadavky dotknutých orgánov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:21.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 21.04.2020 pdf - 139.93 kB
Návrh Zmluvy o dielo a Zmluvy o poskytovan… 21.04.2020 pdf - 239.66 kB
Statický posudok 21.04.2020 pdf - 6.42 MB
UM Snežienka 21.04.2020 pdf - 302.8 kB
Parcela registra C 21.04.2020 pdf - 3.2 MB
Foto 1 21.04.2020 jpg - 355.23 kB
Foto 2 21.04.2020 jpg - 315.43 kB
Foto 3 21.04.2020 jpg - 386.16 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.05.2020 pdf - 199.48 kB
Tlačiť