HOMJ/6442/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:10 308,10 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6442/2019
 • Predmet: Sanácia navlhnutých vnútorných stien a identifikácia vád a porúch zhotoveného diela v objekte MŠ na Jeséniovej ul. v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je sanácia navlhnutých vnútorných stien a identifikácia vád a porúch zhotoveného diela v objekte MŠ na Jeséniovej ul. a návrh prípadných ďalších opatrení na ich odstránenie. Ako podklad k realizácií diela sa použije projektová dokumentácia skutkového stavu, ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.
  Súčasťou výzvy je príloha:
  • Zmluva o dielo
  • Výkaz výmer
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.04.2019 pdf - 75.77 kB
Zmluva o dielo 02.04.2019 pdf - 147.12 kB
Výkaz výmer MŠ Jeseniová 02.04.2019 xls - 138.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12.04.2019 pdf - 99.05 kB
Tlačiť