HOMJ/6618/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ASTANA s.r.o.
 • IČO: 46157701
 • Adresa:Uherova 2909/29, 058 01 Poprad
 • Celková suma:2 593,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6618/2017
 • Predmet: Odstraňovanie a zneškodňovanie materiálu s obsahom nebezpečných azbestových vlákien v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov na pozemku par. č. 19331, k. ú. Vinohrady
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.05.2017 pdf - 93.65 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 02.06.2017 pdf - 86.29 kB
Tlačiť