HOMJ/6857/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: RUDBECKIA – ATELIÉR s.r.o.
 • IČO: 47901187
 • Adresa:Svätoplukovo 449, 951 16 Svätoplukovo
 • Celková suma:33 344,19 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6857/2019
 • Predmet: Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellová v časti: SO 04 Sadové úpravy
 • Opis predmetu zákazky:Projekt je prihlásený do 40. výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí). Bude sa realizovať až po schválení žiadosti a podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku objednávateľovi od Ministerstva životného prostredia SR. Všetky stavebné objekty SO 1 – SO 4 budú zhotovované priebežne podľa harmonogramu prác a koordináciu jednotlivých dodávateľov stavby zabezpečí zhotoviteľ stavebného objektu SO 1 Komunikácie.
  Podrobné informácie sú vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.04.2019 pdf - 82.58 kB
Zmluva o dielo 25.04.2019 pdf - 160.69 kB
Zadanie s výkazom výmer 25.04.2019 xls - 66 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.05.2019 pdf - 97.86 kB
Tlačiť