HOMJ/6885/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: VIREA s.r.o.
 • IČO: 47797541
 • Adresa:Račianska 66, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:65 558,83 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6885/2020
 • Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a rozvodov v MŠ Osadná
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie sociálnych zariadení v objekte materskej školy, vrátane príslušných rozvodov vody, kanalizácie, optimalizácia vykurovacieho systému, vykurovacích telies, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.06.2020 pdf - 108.35 kB
Návrh zmluvy o dielo 12.06.2020 pdf - 143.1 kB
Link na stiahnute 12.06.2020 doc - 23.5 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.06.2020 pdf - 102 kB
Tlačiť