HOMJ/6956/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: HASPO.SK s.r.o.
 • IČO: 51267918
 • Adresa:Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:9 860,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/6956/2019
 • Predmet: Poskytovanie služieb a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečiť poskytovanie komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a poskytovanie služieb a činností na predchádzanie vzniku požiaru v oblasti ochrany pred požiarmi v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi, výkonom odborne spôsobilej osoby pre pracoviská a v objektoch MČ BNM. Zabezpečením komplexných služieb a činností BOZP a OPP sa rozumie najmä: Komplexná realizácia služieb a činností v oblasti metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, poradenských, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP a OPP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.
  Počet zamestnancov: cca 250 interných, cca 50 pracovníkov na Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  Obdobie poskytovania služieb: Júl 2020 – Marec 2023
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.06.2020 pdf - 82.58 kB
Mandátna zmluva 16.06.2020 pdf - 1.26 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 03.07.2020 pdf - 107.92 kB
Tlačiť