HOMJ/7028/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTERSYSTEM EU s.r.o.
 • IČO: 46186123
 • Adresa:Dukelská 295/34, 014 01 Bytča
 • Celková suma:28 500,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/7028/2019
 • Predmet: Výber zhotoviteľa pre stavebné dielo s názvom: Úprava a obnova parku Bellova ulica v časti – stavebný objekt SO 3 Drobná architektúra
 • Opis predmetu zákazky:Projekt je prihlásený do 40. výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ( v intraviláne obcí). Bude sa realizovať až po schválení žiadosti a podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku objednávateľovi od Ministerstva životného prostredia SR. Všetky stavebné objekty SO 1 – SO 4 budú zhotovované priebežne podľa harmonogramu prác a koordináciu jednotlivých dodávateľov stavby zabezpečí zhotoviteľ stavebného objektu SO1 Komunikácie.
  Podrobný opis je vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.04.2019 pdf - 80.01 kB
Zmluva o dielo 30.04.2019 pdf - 159.92 kB
Zadanie s výkazom výmer 30.04.2019 xls - 44 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.06.2019 pdf - 100.04 kB
Tlačiť