HOMJ/8471/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: APROX –SK s.r.o. Ing. arch. Ľubomír Mezovský
 • IČO: 46261338
 • Adresa:Tomášikova 50 E, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:27 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8471/2020/IVO
 • Predmet: Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán Zóny Horný Kramer 2020
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je „Vypracovanie v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov, v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve, pre objednávateľa dielo, a to Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Horný Kramer 2020“, ktorého súčasťou bude zároveň návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Horný Kramer 2020.
  Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v návrhu Zmluvy o dielo – „Územný plán zóny Horný Kramer 2020“.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.08.2020 pdf - 88.67 kB
Príloha č. 1_Bližšia špecifikácia rozsahu … 06.08.2020 pdf - 30.98 kB
[category]
Príloha č. 2_Grafické vymedzenie hraníc ri… 06.08.2020 pdf - 135.18 kB
[category]
Príloha č. 3_Formulár 06.08.2020 doc - 24.5 kB
Príloha č. 4_Zmluva o dielo 06.08.2020 pdf - 66.07 kB
Schéma 06.08.2020 pdf - 362.74 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 07.09.2020 pdf - 76.02 kB
Tlačiť