HOMJ/8950/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GEMINI GROUP s.r.o.
 • IČO: 36846244
 • Adresa:Lamanského 18, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:2 340,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8950/2016
 • Predmet: Spracovanie rozvojového dokumentu mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb /KPSS/ na roky 2017 - 2021 v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Opis predmetu zákazky:Východiskom pre spracovanie Komunitného plánu je aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strategické dokumenty mestskej časti, prieskumy, štatistické údaje, prognózy a iné.
  Komunitný pián bude obsahovať minimálne:
  1. Prieskum stavu sociálnych služieb v MČ Bratislava - Nové Meto vrátane vybavenia materiálno-technického vybavenia týchto služieb, vzdelanostnú štruktúru zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby.
  2. Prieskum požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov mesta na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, ktoré určil zadávateľ.
  3. Analýzu sociologických údajov a demografických údajov v MČ Bratislava - Nové Mesto.
  4. Určenie cieľov priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode.
  5. Časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb, cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2017 - 2021 s určením personálnych, finančných,
  prevádzkových a organizačných otázok.
  6. Vyhodnocovanie komunitného plánu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.08.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.09.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.08.2016 pdf - 2.1 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.09.2016 pdf - 1.32 MB
[category]
Mandátna zmluva č. 362/2016 (Komunitný plá… 30.11.2016 pdf - 49.54 kB
Tlačiť