HOMJ/8953/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DIC Bratislava s.r.o.
 • IČO: 31399819
 • Adresa:Koceľova 15, 811 01 Bratislava
 • Celková suma:5 340,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/8953/2016
 • Predmet: Projektový zámer vybudovania cyklotrasy Vajnorská
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vybudovanie cyklotrasy Vajnorská. Vymedzenie riešeného územia je Vajnorská ulica s priľahlými pozemkami medzi ulicami Bajkalská a Tomášikova. Vypracovanie projektového zámeru pre cyklistickú radiálu R14 Vajnorská. Projektový zámer vypracuje
  spojitú cyklotrasu na Vajnorskej ulici v úseku od križovatky s Bajkalskou ulicou po Tomášikovu
  ulicu. Projektový zámer určí podmienky vybudovania cyklotrasy z dopravného, stavebného ako aj
  majetkového a správcovského hľadiska spolu s jej umiestnením a vedením. Dokumentácia bude obsahovať návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia, výkaz výmer a cenovú kalkuláciu. Dokumentácia bude obsahovať návrh stavebných zásahov, výkaz výmer a cenovú kalkuláciu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.08.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.08.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.08.2016 pdf - 60.06 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.08.2016 pdf - 47.98 kB
[category]
Objednávka 31.10.2016 pdf - 452.67 kB
Tlačiť