HOMJ/9360/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MODULOR ARCHITECTURE s.r.o.
 • IČO: 47576995
 • Adresa:Žihľavova 10B, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:5 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9360/2019
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie ,,Park Rozvodná – Vlárska"
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (vrátane rozpočtu, výkazu výmer a geodetického zamerania, zakreslenia vedení a sietí, pasportizácia a dendrologický posudok zelene). Podkladom pre spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie je vypracovaná štúdia od Ing. arch. Adama Rožánka. Ďalšie požadované vykonávané činnosti zákazky sú: inžinierska činnosť, autorský dozor, spolupráca na VO ( podľa ZoD ) a odprezentovanie projektu občanom. Lokalitou je územie ohraničené ulicami Rozvodná – Vlárska, Bratislava – Kramáre. Parcela č. 5620/11 a 5620/54, k.ú. Vinohrady. Návrh parčíka, ktorý je v území medzi bytovými domami musí obsahovať nové chodníky vrátane návrhu skladby, osadenie mobiliáru, lavičiek, smetných košov, informačných tabúľ a podobne, sadové úpravy vrátane dendrologického a fytopatologického posudku a návrhu ochrany existujúcich drevín a náhradnej výsadby za výrub, osadenie solárneho osvetlenia a opatrenia na zadržanie vody v krajine. Predpokladaná výška investície je 40.000 €
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.08.2019 pdf - 76.38 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inži… 08.08.2019 pdf - 95.77 kB
Parcela registra C, 5620/11 08.08.2019 pdf - 120 kB
Parcela registra C, 5620/54 08.08.2019 pdf - 2.1 MB
Fotografia 08.08.2019 pdf - 802.24 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.09.2019 pdf - 107.96 kB
Tlačiť