HOMJ/9492/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CESTY NITRA a.s.
 • IČO: 34128344
 • Adresa:Murgašova 6, 949 78 Nitra
 • Celková suma:57 253,31 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/9492/2019
 • Predmet: Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 08 Komunikácie a spevnené plochy
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je realizácia diela s názvom „Novostavba MŠ Teplická“ SO 08 Komunikácie a spevnené plochy. Miestom vykonania diela je areál - Materskej školy – Teplická 5 v Bratislave, ktorý sa nachádza na pozemkoch ● parc. č. 12142/220, ● 12136 v k.ú. Nové Mesto vedený na LV č. 3749 vo vlastníctve objednávateľa a ● parc. č. 12142/12 v k.ú. Vinohrady vedený na LV č. 3673 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe objednávateľa.
  Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde finančné zdroje tvoria európske finančné prostriedky z fondu systému riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.08.2019 pdf - 147.29 kB
Zmluva o dielo 16.08.2019 pdf - 163.38 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.09.2019 pdf - 93.7 kB
Tlačiť