KIAZ/2970/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CITY GASTRO s.r.o.
 • IČO: 46323279
 • Adresa:Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:3,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/2970/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou a distribúciou stravy pre seniorov MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie služieb spojených s výrobou, prípravou, distribúciou a rozvozom stravy pre seniorov s trvalým pobytom v územnom obvode MČ, ktorí budú využívať stravovanie ako podpornú sociálnu službu poskytovanú MČ a spôsobom dohodnutým na základe Zmluvy na zabezpečenie stravy, s povinnosťou dodržiavať ustanovenia zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena za jedno hlavné jedlo vrátane vhodného nealkoholického nápoja na osobu, vrátane všetkých režijných nákladov dodávateľa /viď. podrobná špecifikácia výzva bod 4.1/ je 3,60 s DPH.
 • Dátum zverejnenia:05.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.02.2020 pdf - 91.38 kB
Zmluva na zabezpečenie stravy pre seniorov 05.02.2020 pdf - 68.46 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.02.2020 pdf - 96.33 kB
Tlačiť