KIAZ/4010/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: VO je zrušené, predložená cenová ponuka je neakceptovateľná nakoľko vysoko presahuje stanovený finančný limit /predpokladanú hodnotu zákazky/, ktorý je možné čerpať z rozpočtu verejného obstarávateľa.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4010/2019
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody ZŠ Kalinčiakova č. 12 v Bratislave, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie je potrebné počítať s podrobným zameraním existujúceho stavu, ako aj v prípade potreby s prípadnými sondami.
  Všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie musia byť zahrnuté do cenovej ponuky.
  Rozsah projektovej dokumentácie je definovaný nasledovne:
  - rekonštrukcia komplet ležatých vonkajších rozvodov kanalizácie a vody
  - rekonštrukcia komplet zvislých hlavných vnútorných rozvodov kanalizácie a vody
  - prípojka teplovodu z Národného futbalového štadiónu a jej napojenie do výmenníkovej stanice tepla v objekte ZŠ Kalinčiakova.

  Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj zabezpečenie a vykonávanie inžinierskej činnosti priebežne podľa účelnosti a potreby, za účelom ohlásenia stavby prípadne zabezpečenia stavebného povolenia na príslušnom stavebnom úrade.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.02.2019 pdf - 82.9 kB
Zmluva o dielo 14.02.2019 pdf - 86.07 kB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 27.02.2019 pdf - 77.73 kB
Tlačiť