KIAZ/5246/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Mgr. Art. René Kosman
 • IČO: 37142771
 • Adresa:Karadžičová 6, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:10 229,89 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/5246/2019
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej PD rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody a prípojky teplovodu pre ZŠ Kalinčiakova č. 12, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie hlavných rozvodov kanalizácie a vody ZŠ Kalinčiakova č. 12 v Bratislave, vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer. Pri spracovávaní projektovej dokumentácie je potrebné počítať s podrobným zameraním existujúceho stavu, ako aj v prípade potreby s prípadnými sondami. Všetky náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie musia byť zahrnuté do cenovej ponuky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.03.2019 pdf - 82.97 kB
Zmluva o dielo 07.03.2019 pdf - 92.54 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.03.2019 pdf - 87.49 kB
Tlačiť