KIAZ/7982/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JUMA-stav, spol. s.r.o.
 • IČO: 36563358
 • Adresa:Lycejná 4, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:5 287,68 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/7982/2018
 • Predmet: Odhlučnenie MŠ pri ZŠ Riazanská 75
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom VO je realizácia stavebných úprav na odhlučnení od chodby školy, predsadenou stenou SDK Rigips so zvukovou izoláciou, CW 50 - opláštená akust. doskami DF 12,5 so zámerom sprevádzkovania triedy pre prípravku ZŠ Riazanská. Práce budú realizované v zmysle výkazu a výmeru, cena musí byť pevná a nemenná, a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou prác. Výkaz a výmer stavebných úprav tvorí prílohu tejto výzvy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.06.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 29.06.2018 pdf - 79.43 kB
Výkaz výmer 29.06.2018 pdf - 24.63 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.07.2018 pdf - 87.16 kB
Tlačiť