KIAZ/8130/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves
 • Celková suma:45 955,07 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8130/2018
 • Predmet: Revitalitalizácia detského ihriska v priestoroch detských jasiel na Robotníckej ulici v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je „Revitalizácia detského ihriska v priestoroch detských jasieľ na Robotníckej ulici“ umiestneného na pozemkoch registra „C“ KN parc.č. 11 400/10 – o výmere 1.330 m2, vedenom na LV č. 2382 v k.ú. Nové Mesto, vo vlastníctve Hl. mesta SR a v správe objednávateľa.
  Predmetom je dodávka a montáž hracích prvkov a ostatných prác a dodávok, ktoré budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie, rozpočtu zhotoviteľa, ohlásenia k stavebným úpravám, verejného obstarávania a termínov plnenie a iných náležitostí uvedených v ZoD.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.07.2018 pdf - 79.33 kB
[category]
Zmluva o dielo 10.07.2018 pdf - 148.01 kB
[category]
Výkaz výmer 10.07.2018 xls - 45.5 kB
Funkčná schéma jaslí, dokumentácia 10.07.2018 pdf - 8.99 MB
Výkres výrubov, návrh drevín a krovov, sit… 10.07.2018 pdf - 515 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.07.2018 pdf - 87.76 kB
Tlačiť