KIAZ/8529/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. arch. Peter Rakšány
 • IČO: 40255735
 • Adresa:Špitalská 57, 811 01 Bratislava
 • Celková suma:3 270,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8529/2017
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie „Športovisko pri ZŠ Česká"
 • Opis predmetu zákazky:Investičná akcia „Športovisko pri ZŠ Česká“ má za cieľ podporu športu detí a mládeže v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Existujúce športovisko nevyhovuje dnešným potrebám kladeným na moderné a funkčné využitie plochy športoviska, ako aj na súčasný stav vykazujúci známky opotrebenia. Architektonický návrh športoviska (s finálnou dokumentáciou pre realizáciu, vrátane rozpočtu a výkazu výmer + vizualizácia + geodetické zameranie) by mal skĺbiť potreby moderného športoviska s doplnením kvalitnej zelene s adaptáciou do existujúcich plôch, potreby návštevníkov ako aj s ekonomickým zámerom investora.
  Lokalitou je Bratislava – Nové Mesto pri ZŠ Česká, územie ohraničené ulicami Kukučínová – Budyšinská – Osadná - Česká,. Parcela č. 11312/2 a 11313/2, k.ú. Nové Mesto. Plocha riešeného územia je cca. 2.800m2.
  Popis návrhu: multifunkčné ihriská pre športy (futbal, basketbal, volejbal, tenis a podobne), atletická dráha, doskočisko, sadové úpravy vrátane dendrologického posudku. Predpokladaná výška investície je 40.000,-€.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.08.2017 pdf - 71.61 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.08.2017 pdf - 88.54 kB
Tlačiť