KIAZ/8692/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CESTY NITRA a.s.
 • IČO: 34128344
 • Adresa:Murgašova 6, 949 78 Nitra
 • Celková suma:34 696,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8692/2018
 • Predmet: Revitalizáciu DI dopravného v areáli MŠ Legerského
 • Opis predmetu zákazky:Investičná akcia „Detské dopravné ihrisko v areáli MŠ na Legerského ul. V Bratislave“ má za cieľ vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy.
  Predmetom zákazky je revitalizácia detského dopravného ihriska v areáli MŠ Legerského ul. v Bratislave podľa realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Alexandrom Tesárom.
  Lokalitou je areál MŠ Legerského 18, Bratislava – Nové Mesto.
  Parcela č. 12045/2, k.ú. Nové Mesto.
  Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:
  Realizácia I. etapy detského dopravného ihriska. Odstránenie jestvujúcej asfaltovej plochy, likvidácia odpadu, vybrúsenie betónovej plochy, zaliatie škár a realizácia novej asfaltovej plochy s novými obrubníkmi a novým farebným náterom vrátane čiarovania.
  Upozornenie: dielo sa realizuje v priestoroch MŠ, zabezpečiť stavenisko proti úrazu detí. Dodržať bezpečnostné predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia.
  Predpokladaná hodnota zákazky je 13 110,00 EUR - určená rozpočtom projektanta.
  Záručná lehota diela 60 mesiacov.
  Lehota splatnosti faktúry: 30 dní odo dňa prevzatia faktúry, ktorej prílohou bude preberací protokol diela, potvrdený súpis realizovaných prác vrátane fotodokumentácie, certifikáty použitých materiálov, potvrdenie o likvidácii odpadov (vážne lístky).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.08.2018 pdf - 76.3 kB
Výkaz výmer 07.08.2018 pdf - 36.2 kB
Zmluva o dielo 07.08.2018 pdf - 147.05 kB
Parcela registra C, 12045/2 07.08.2018 pdf - 417.06 kB
Parcela registra C, 12045/3 07.08.2018 pdf - 151.42 kB
Projektová dokumentácia 07.08.2018 pdf - 3.36 MB
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav 07.08.2018 pdf - 1.25 MB
Fotografia 07.08.2018 pdf - 455.74 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.08.2018 pdf - 89.15 kB
Tlačiť