KIAZ/8751/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SAROUTE, s.r.o.
 • IČO: 31606458
 • Adresa:Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica
 • Celková suma:2 649,96 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8751/2019/IVO
 • Predmet: Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Realizácia dodávky, montáže a demontáže zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov (mostné objekty, parkovacie plochy, podjazdy, nadjazdy, a podobne) na území mestskej časti Bratislava – Nové mesto.
  Číselný kód pre Dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
  Hlavný predmet: Hlavný slovník: 4533290-8 - Inštalácia dopravných značiek
  Doplňujúce predmety: Hlavný slovník: 45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia
  Hlavný slovník: 45111300-1 – Demontážne práce
  Hlavný slovník: 45255400-3 – Montážne práce
  Číselný kód pre Realizáciu vodorovného dopravného značenia.
  Hlavný slovník: 45 233 221 – 4 natieračské práce povrchu vozoviek, 45 233 270 – 2 natieračské práce parkovacích plôch
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.07.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.07.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.07.2019 pdf - 107.35 kB
Výkaz prác a materiálov 11.07.2019 pdf - 58.98 kB
Zmluva o dielo 11.07.2019 pdf - 107.04 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.07.2019 pdf - 71.63 kB
Tlačiť