KIAZ/8834/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Modulor Bratislava s.r.o., Ing.arch. Gabriela Fukatschová
 • IČO: 36792306
 • Adresa:Štefánikova 946/29, 811 05 Bratislava
 • Celková suma:30 360,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/8834/2018
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej PD aj s príslušenstvom – Zariadenie pre seniorov – Rekonštrukcia a nadstavba servisného objektu na Kalinčiakovej ul.
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie a inžinieringu vrátane zabezpečenia stavebného povolenia a vyjadrení všetkých dotknutých orgánov potrebných na vybudovanie zariadenia pre seniorov, ktoré vznikne rekonštrukciou a nadstavbou prevádzkovej budovyobjektu umiestneného na Kalinčiakovej ulici č. 7768. Súčasťou má byť aj autorský dozor pri samotnej realizácii a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia.
  Prvým krokom bude vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby v lehote do 30.10.2018. Následne v povoľovacom procese bude vydané stavebné povolenie, požadovaná lehota do 15.12.2018.
  Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bude realizované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle požiadaviek riadiacej dokumentácie IROP, s odkladacou podmienkou v účinnosti zmluvy o dielo a to až do schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
  Po schválení postupov realizovaného VO zo strany riadiaceho orgánu pristúpime k podpisu zmluvy o dielo s dodávateľom stavby a začne sa realizácia plánovaných aktivít.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.08.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.08.2018 pdf - 87.09 kB
Zmluva o dielo 14.08.2018 pdf - 95.66 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.08.2018 pdf - 91.94 kB
Tlačiť