LAAM/4500/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. Ing. Juraj Nagy PhD., konateľ, č. znalca 900226
 • IČO:
 • Adresa:Miletičova 2, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 920,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: LAAM/4500/2017
 • Predmet: Znalecký posudok /Odborné posúdenie vád a porúch zhotovovaného diela v objekte MŠ na ul. Jeseniovej 61 Bratislava, vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.04.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.04.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.04.2017 pdf - 55.68 kB
Príloha č. 1 - Zmluva o dielo na vypracova… 05.04.2017 pdf - 54.32 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.04.2017 pdf - 54.97 kB
Tlačiť