MATJ/10729/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JUMA-stav, spol. s r.o.
 • IČO: 36563358
 • Adresa:Lycejná 4, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:176 985,94 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10729/2018
 • Predmet: Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom je realizácia stavby oporného múra a spätná realizácia vozovky polovičnom profile v celej dĺžke zosuvu. Na časti komunikácie Horná Vančurová došlo ku havarijnému stavu – zosunutiu časti svahu a tým aj k odtrhnutiu, popraskaniu a poklesu vozovky a jestvujúceho oporného múru. Múr zachytával výškový rozdiel medzi komunikáciou a úrovňou terénu na priľahlom pozemku. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto po zhodnotení situácie sa rozhodla odstrániť nevyhovujúci stav a zaistiť bezpečnosť okolo prechádzajúcej dopravy.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.11.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.11.2018 pdf - 90.14 kB
Zmluva o dielo 14.11.2018 pdf - 183.58 kB
Výkaz výmer 14.11.2018 xls - 85 kB
Sprievodná správa 14.11.2018 pdf - 25.3 kB
Súhrnná technická správa 14.11.2018 pdf - 45.44 kB
Celková situácia stavby 14.11.2018 pdf - 174.48 kB
Objekt SO 02 - Oporný múr 14.11.2018 pdf - 610.69 kB
Objekt SO 01 - Komunikácia 14.11.2018 pdf - 897.99 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.11.2018 pdf - 66.39 kB
Tlačiť