MATJ/11379/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Medvecký Juraj – projektová kancelária
 • IČO: 11671378
 • Adresa:Púpavova 36/4, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:3 120,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/11379/2016
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu/vybudovanie schodov Rozvodná - Vlárska
 • Opis predmetu zákazky:Cieľom zadania je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu/vybudovanie schodov medzi ulicami Rozvodná a Vlárska, vedľa Akadémie VÚB, ktoré sú umiestnené na pozemku registra „C“ parc. č. 5620/11 v k.ú. a je v správe MČ BANM. Vinohrady Súčasťou schodov má byť aj chodník pre kočíky a imobilných občanov vrátane pevného zábradlia. Riešenie musí zohľadňovať jestvujúce umiestnenie kontajnerového stojiska, nefunkčný stĺp a umiestnenie dopravných značiek. Navrhované riešenie musí byť napojené na stávajúce chodníky. Projektová dokumentácia musí obsahovať okrem polohopisu, výškopisu, výkaz výmer a rozpočet spracovaný v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA 2016. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v 6-tich paré v tlačenej forme a 1 x na CD nosiči vo formáte dwg a pdf, sprievodné a technické správy v programe Word, výkazy výmer a položkové rozpočty v programe Excel.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.11.2016 pdf - 67.41 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.01.2017 pdf - 46.39 kB
[category]
Objednávka 06.02.2017 pdf - 1.35 MB
Tlačiť