MATJ/11895/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/11895/2019
 • Predmet: Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelová
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia „Spevnených plôch - parkoviska na Nobelovej ulici v Bratislave“ umiestneného na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13440/17 zastavané plochy a nádvoria, vedenom na LV č. 1565 v k.ú. Nové Mesto, vo vlastníctve Európskej agentúry vzdelávania, n.o., a parc. č. 13440/66 zastavané plochy a nádvoria, vedenom na LV č. 3749 v k.ú. Nové Mesto, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Rozsah prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer je určený nasledovne:

   búracie práce
   parkovisko – stavebná časť a dopravné značenie
   sadové úpravy
   osvetlenie
   dažďová kanalizácia
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.12.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.12.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.12.2019 pdf - 94.72 kB
Zmluva o dielo 03.12.2019 pdf - 152.64 kB
Výkaz výmer 03.12.2019 pdf - 82.34 kB
Projektová dokumentácia 03.12.2019 pdf - 2.21 MB
Vonkajšie a areálové komunikácie - spevnen… 05.12.2019 xlsx - 117.31 kB
Tlačiť