MATJ/5757/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KANGO, spol. s r. o.
 • IČO: 36233170
 • Adresa:Hlavná 45, 925 05 Vozokany
 • Celková suma:95 908,18 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/5757/2017
 • Predmet: Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II.ETAPA
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul., Bratislava II. ETAPA v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 02 SO 05 v časti Detské ihrisko. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale len jej časti. Uchádzač musí do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou stavby ako napríklad: nákladov na zariadenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu a pod. Okrem cenovej ponuky je nutné predložiť aj časový harmonogram realizácie prác.
 • Typ: Podlimitná zákazka
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Súťažné podklady 27.04.2017 pdf - 321.96 kB
Výzva na predkladanie ponúk 16.05.2017 pdf - 50.58 kB
[category]
Zápisnica z otvárania ponúk – časť kritéri… 26.06.2017 pdf - 78.8 kB
Tlačiť