MATJ/5759/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AUREX spol. s r.o.
 • IČO:
 • Adresa:Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:24 960,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/5759/2020
 • Predmet: Územný plán zóny Koliba - Stráže 2020
 • Opis predmetu zákazky:Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v návrhu Zmluvy o dielo – ÚPN Z Koliba - Stráže 2020.
  „Vypracovanie v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov, v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve, pre objednávateľa dielo, a to Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Koliba - Stráže 2020“, ktorého súčasťou bude zároveň návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 05.05.2020 pdf - 158.15 kB
Návrh Zmluvy o dielo 05.05.2020 pdf - 270.18 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.05.2020 pdf - 75.07 kB
Tlačiť