MATJ/6296/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Bioswim s.r.o.
 • IČO: 50556576
 • Adresa:Trlinská 39A, Šenkvice 90081
 • Celková suma:14 710,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/6296/2019
 • Predmet: Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému jazera Voľnočasového priestoru JAMA vrátane vytvorenia jeho celého biotopu
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je udržateľnosť ekosystému jazera nachádzajúcom sa v novovytvorenom Voľnočasovom priestore JAMA /bývalý cyklistický štadión/ vrátane vytvorenia celého biotopu jazera nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, na pozemku registra “C“ parc. č. 11280/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15616 m2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1, vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe MČ.
  Rozsah:
  SO 08 – Prvky funkčne využívajúce vodu
  SO 09 – Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd
  (výlučne jazero, ktoré je dopájané zo studne 01, ktorá je spoločná pre závlahový systém a technológiu jazera, vsakovacie bloky a studňa 01)
  - jazero – vytvorenie biotopu jazera vrátane kontroly funkčnosti a udržateľnosti (najmä priezračné bez zápachu a bez úhynu živočíchov a rastlín, ako aj kontrola regulácie hladiny vody, množstva baktérii), zahŕňajúcej aj kontrolu a servis zariadení na filtráciu v zmysle predložených technických listov týchto zariadení, zabezpečenie plnej funkčnosti jazera, čistoty vtekajúcej vody do vsakovacích blokov a studne v spojitosti s jazerom ako aj servisu a údržby plne v súlade s technickými listami
  - udržiavanie brehov jazera v čistom stave bez naplavenín a nečistôt, ako aj odstraňovanie nečistôt z povrchu vodnej plochy, vyčistenie jazera, čistenie vodných rastlín od odumretých zvyškov, dosádzanie odumretých rastlín a dopĺňanie uhynutých živočíchov, riešenie premnoženia živočíchov a rastlín vo vode, zazimovanie a jarné naštartovanie systémov jazera, kontrola dna jazera bežné vyčistenie, zmapovanie a návrh v čistenia s odhadom rozsahu v prípade nadmerného znečistenia
  Intervaly a rozsah je bližšie uvedený v prílohách a zmluve.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.04.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.03.2019 pdf - 90.19 kB
Zmluva na zabezpečenie udržateľnosti jazer… 26.03.2019 pdf - 101.4 kB
Projektová dokumentácia 26.03.2019 pdf - 1.26 MB
Výkaz výmer Jama jazero 26.03.2019 xls - 19 kB
Návrh harmonogramu údržby na rok 26.03.2019 xlsx - 16.34 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.04.2019 pdf - 91.88 kB
Tlačiť