MATJ/6603/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GERKO, s.r.o.
 • IČO: 36731277
 • Adresa:566, Semerovo 941 32
 • Celková suma:9 352,16 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/6603/2018
 • Predmet: Dodávka a montáž stolnotenisového stola a športového povrchu na detskom ihrisku-Plzenská
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom verejnej súťaže je zhotovenie diela s názvom: Dodávka a montáž exteriérového stolnotenisového stola a podkladovej športovej plochy. Požadovaný materiál podkladovej plochy pod stolom je z materiálu EPDM (liatej gumy) s hrúbkou 35 mm, o rozlohe cca. 51 m2 na mieste vyznačenom vo vytyčovacom pláne. Miestom vykonania diela je detské ihrisko na Plzenskej ulici v Bratislave, nachádzajúce sa na časti pozemku registra “C“ KN parc. č. 11400/8 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3361 m2, vedenom na LV č. 2382 v k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe objednávateľa. Súčasný terén tvorí trávnatá plocha ohraničená z jednej strany záhonovým múrikom a z náprotivnej strany novovybudovanými mantinelmi športoviska. Súčasťou podkladov je aj fotografia z miesta určeného na osadenie exteriérového stolnotenisového stola a športovej plochy, v riešenej zóne sa nachádzajú 2 mladé stromy, ktoré je potrebné presadiť v rámci riešeného územia.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.05.2018 pdf - 88.5 kB
Vytyčovací plán s vyznačenou plochou pre š… 10.05.2018 pdf - 660.24 kB
Fotografia 10.05.2018 pdf - 520.46 kB
Zadanie s výkazom výmer stavebné úpravy pl… 10.05.2018 pdf - 49.4 kB
Zadanie s výkazom výmer Pingpongový stôl i… 10.05.2018 pdf - 37.24 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22.05.2018 pdf - 66.42 kB
Tlačiť