MATJ/7940/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:111 100,17 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7940/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská – časť stavebné úpravy
 • Opis predmetu zákazky:Kuchyňa ZŠ Riazanská je dlhodobo nevyhovujúca, má zastarané vybavenie za hranicou životnosti. Investor sa rozhodol pre komplexnú rekonštrukciu kuchyne.
  Požadovaná kapacita kuchyne je 500 obedov, pričom 200 z nich sa vyváža do neďalekých MŠ v termonádobách. Plochu kuchyne nie je možné zväčšiť, aj keď by to bolo vzhľadom na zámer ideálne. Navrhované dispozičné riešenie sa snaží na obmedzenej ploche kuchyne, ktorá je k dispozícii, vyriešiť všetky potrené prevádzkové danosti a hygienické podmienky s minimálnymi zmenami v existujúcej prevádzke kuchyne.
  Projekt REKONŠTRUKCIA KUCHYNE ZŠ Riazanská rieši vo svojej technologickej časti stravovaciu prevádzku daného objektu. Jedná sa o komplexný návrh riešenia zásobovania, skladovania, prípravovní, samotnej tepelnej prípravy jedál, umývania stolového, kuchynského riadu a termoportov, výdaja jedál z priestorov kuchyne do jedálenskej časti a taktiež kompletizáciu jedál pre expedíciu
  do iných prevádzok.
  Rozsah stavebných prác rekonštrukcie kuchyne:
  - Stavebné úpravy
  Projekt rieši stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou školskej kuchyne v rozsahu výmeny podláh, obkladov, dlažieb, dverí a novej povrchovej úpravy všetkých stien a stropov.
  - Nové rozvody elektroinštalácie - okruhy umelého osvetlenia a zásuvkové rozvody a osvetlenia
  Projekt rieši nové rozvody elektroinštalácie v celej riešenej časti. Napojenie je v mieste pôvodnej elektro rozvodnej skrine, ktorý je v plnom rozsahu nahradená novou.
  - Nové rozvody studenej vody, teplej úžitkovej vody
  Projekt rieši nové rozvody vody a teplej úžitkovej vody. Napájacie body na existujúce rozvody sú
  priamo v kuchyni.
  - Nové rozvody kanalizácie, lapač tukov, zmäkčenie vody
  Projekt rieši nové rozvody kanalizácie a podlahových vpustí. Vzhľadom na nové dispozičné riešenie je potrebné zmeniť pôvodné polohy podlahových vpustí, pridať ďalšie pre technologické zariadenia a tomu prispôsobiť spádovanie podlahy. V miestnosti prípravovňa je nutné zriadiť novú podlahovú vpust, kde do teraz nebola. Bod napojenia kanalizácie z kuchyne je priamo v kuchyni v podlahe, kde kanalizácia prechádza cez murivo do lapača tukov v exteriéry. Pri technológiách, ktoré to vyžadujú sú nové zmäkčovače vody.
  - Nový rozvod plynu pre potrebné zariadenia
  Projekt rieši nové rozvody plynu. Nie je nutné zmeniť celú prípojku, zmeny sú len v poslednej časti rozvodu plynu, priamo pri varni.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.07.2017 pdf - 77.86 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.07.2017 pdf - 79 kB
Tlačiť