MATJ/7941/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Techteam s.r.o.
 • IČO: 44690321
 • Adresa:Tomášikova 17, Bratislava
 • Celková suma:52 441,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/7941/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská - časť vzduchotechnika
 • Opis predmetu zákazky:Kuchyňa ZŠ Riazanská je dlhodobo nevyhovujúca, má zastarané vybavenie za hranicou životnosti. Investor sa rozhodol pre komplexnú rekonštrukciu kuchyne.
  Požadovaná kapacita kuchyne je 500 obedov, pričom 200 z nich sa vyváža do neďalekých MŠ v termonádobách. Plochu kuchyne nie je možné zväčšiť, aj keď by to bolo vzhľadom na zámer ideálne. Navrhované dispozičné riešenie sa snaží na obmedzenej ploche kuchyne, ktorá je k dispozícii, vyriešiť všetky potrené prevádzkové danosti a hygienické podmienky s minimálnymi zmenami v existujúcej prevádzke kuchyne.
  Projekt REKONŠTRUKCIA KUCHYNE ZŠ Riazanská rieši vo svojej technologickej časti stravovaciu prevádzku daného objektu. Jedná sa o komplexný návrh riešenia zásobovania, skladovania, prípravovní, samotnej tepelnej prípravy jedál, umývania stolového, kuchynského riadu a termoportov, výdaja jedál z priestorov kuchyne do jedálenskej časti a taktiež kompletizáciu jedál pre expedíciu
  do iných prevádzok.
  Rozsah stavebných prác rekonštrukcie kuchyne:
  - Nové rozvody vzduchotechniky a vetranie kuchyne a skladov
  Projekt rieši nové rozvody vzduchotechniky využívajú existujúce otvory na strechu pôvodnej vzduchotechniky. Ich veľkosť je však nedostatočná na zabezpečenie potrebnej výmenu vzduchu. Konštrukcia strechy je predpätých betónových panelov a nie je možné do nej umiestniť ďalšie otvory. Jediné možné technické riešenie je využiť okenné otvory a časť technológie umiestniť na strechu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.07.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.07.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.07.2017 pdf - 76.8 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.07.2017 pdf - 79.19 kB
Tlačiť