MATJ/8029/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Verejný obstarávateľ sa rozhodol vyššie uvedenú zákazku zrušiť nakoľko na ňu momentálne nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Po schválení finančných prostriedkov v rozpočte na príslušný rok opätovne pristúpi k vyhláseniu novej súťaže.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8029/2018
 • Predmet: Novostavba MŠ Teplická – realizácia diela - SO 08 Komunikácie a spevnené plochy
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Projektovú dokumentáciu je potrebné stiahnuť z adresy: http://www.uschovna.cz/sk/zasilka/BSZVUW9G6IN2ZGNV-SS3/

 • Dátum zverejnenia:25.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.08.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.07.2018 pdf - 132.31 kB
Zmluva o dielo 25.07.2018 pdf - 158.97 kB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 14.09.2018 pdf - 76.62 kB
Tlačiť